Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de la Fundació i li correspon: la representació de la Fundació, l’administració dels béns i drets que integren el seu patrimoni, la direcció de les activitats per al compliment de la seva finalitat, així com disposar de tots els mecanismes que preveu el marc legislatiu per consolidar i assegurar amb total garantia el futur de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

El Patronat es reuneix en sessió ordinària un mínim de dos vegades a l’any i, en sessió extraordinària, sempre que el president ho consideri oportú, per iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part dels seus membres.

Son funcions del patronat:

  • La modificació dels estatuts.
  • La fusió, escissió de tots o d’una part dels actius i passius de l’entitat.
  • L’escissió, extinció o dissolució de la Fundació.
  • L’aprovació dels comptes anuals i dels pressupostos.
  • El cessament d’un patró.
  • Es obligació dels patrons complir i fer complir les finalitats de la Fundació.

 

La Junta Directiva del Patronat, està formada per:

PRESIDENT Sr. Joan Carles Piquet i Palau VICEPRESIDENTA Mª Creu Riba i Vela SECRETARI Josep Mª. Nubiola TRESORER Antoni Canals i Coll VOCALS Lina Mur i Pérez Sergi Busquets i Lara Dolors Ferret i Quesada